Dangiškojo Tėvo pažado žinia – Šventosios Dvasios išliejimas su kalbų dovana bei galybe skelbti Evangeliją – Lietuvą pasiekė pirmąjį dvidešimtojo amžiaus dešimtmetį.

1912 m. įku­ria­ma Bir­žų Evan­ge­li­kų krikš­čio­nių drauguo­me­nė – pirmoji sekmininkų bažnyčia Lietuvoje.

Apie 1922 metus susiformuoja sekmininkų būrelis Vilniuje.

1930 m. rug­pjū­čio 25 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo mi­nist­ras lei­do Bir­žų EKD va­do­vui Pet­rui Viede­riui lai­ki­nai ves­ti ir tvar­ky­ti met­ri­ka­ci­ją.

1931 m. gruo­džio 3 d., sie­kiant pla­čiau Lie­tu­vo­je skelb­ti Evan­ge­li­ją, kei­čia­mi Bir­žų EKD įsta­tai: pa­va­di­ni­me vie­toj žo­džio Bir­žų įra­šo­ma Lie­tu­vos [Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų Krikš­čio­nių Drau­gi­jos Įsta­tai], o Įsta­tų 8 straips­ny­je nu­ro­do­ma: § 8. Drau­gi­jos vei­ki­mo plo­tas yra Lie­tu­vos Res­pub­li­ka. Vei­ki­mo cen­tras – Bir­žai. Šią (1931 12 03) datą laikome Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių I-ojo suvažiavimo data.

1932 m. ko­vo 2 d. Ža­ga­rė­je (Joniškio raj.) ir Ver­gė­niš­kių km. (Ra­sei­nių apsk.) įku­ria­mos ben­druo­me­nės, tu­rė­ju­sios EKD sky­rių sta­tu­są.

Nuo 1935 m. Biržų EKD pastangomis lei­džia­mas mė­ne­si­nis laik­raš­tis Evan­ge­li­jos švie­sa.

1937 m. birželio 6 d. įvyko II-asis Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių suvažiavimas, tuomet vyko Lietuvos Ev. Krikščionių draugijos 25 metų sukaktuvių šventimas.

1940 me­tais, Lie­tu­vai at­ga­vus Vil­niaus kraš­tą, Vil­niaus Evan­ge­li­kų krikš­čio­nių pa­ra­pi­ja nu­spren­dė įsi­jung­ti į Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų krikš­čio­nių cen­trą Bir­žuo­se ir tų metų sausio 16 d. Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių III-iajame suvažiavime tampa Draugijos nare.

1989 m. rug­sė­jį, pra­si­dė­jus tau­tos at­gi­mi­mui, sek­mi­nin­kų ben­druo­me­nės pa­si­trau­kė iš TSRS Evan­ge­li­kų krikščionių bap­tis­tų są­jun­gos.

1989 m. rugpjūtį vykusiame IV-ąjame Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių suvažiavime buvo išrinkta Lietuvos ETK presbiterių taryba ir vyriausiuoju Lietuvos ETK presbiteriu išrinktas Ivan Panko. Buvo patvirtinta pirmoji trumpo tikėjimo išpažinimo redakcija.

1989 m. įkur­ta Pas­to­rių ren­gi­mo mo­kyk­la, vė­liau iš­au­gu­si į Vil­niaus te­olo­gi­jos ko­le­džą. 1995 m. duris atvėręs Vilniaus teologijos koledžas iki šios dienos (2016 m.) tarnystei Viešpačiui paruošė 334 studentus.

1991 m. įre­gist­ruo­ta Lie­tu­vos Respublikos evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių są­jun­ga (LRETKS), ku­rią su­da­rė Bir­žų, Kė­dai­nių, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio ir Vil­niaus Baž­ny­čios; taip atkurtas normalus sekmininkų Bažnyčių bendravimas. Šios bažnyčios buvo aktyvios naujų bažnyčių steigime ir per 1991 – 2003 m. laikotarpį buvo įsteigta dar 15 bažnyčių.

Šią dieną Sąjungoje yra 23 bažnyčios, apjungiančių apie 1500 tikinčiųjų, kuriems tarnauja 20 pastorių, 40 diakonų ir 150 tarnautojų.