Dangiškojo Tėvo pažado žinia – Šventosios Dvasios išliejimas su kalbų dovana bei galybe skelbti Evangeliją – Lietuvą pasiekė pirmąjį dvidešimtojo amžiaus dešimtmetį.

1912 m. įku­ria­ma Bir­žų Evan­ge­li­kų krikš­čio­nių drauguo­me­nė – pirmoji sekmininkų bažnyčia Lietuvoje.

Apie 1922 metus susiformuoja sekmininkų būrelis Vilniuje.

1930 m. rug­pjū­čio 25 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo mi­nist­ras lei­do Bir­žų EKD va­do­vui Pet­rui Viede­riui lai­ki­nai ves­ti ir tvar­ky­ti met­ri­ka­ci­ją.

1931 m. gruo­džio 3 d., sie­kiant pla­čiau Lie­tu­vo­je skelb­ti Evan­ge­li­ją, kei­čia­mi Bir­žų EKD įsta­tai: pa­va­di­ni­me vie­toj žo­džio Bir­žų įra­šo­ma Lie­tu­vos [Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų Krikš­čio­nių Drau­gi­jos Įsta­tai], o Įsta­tų 8 straips­ny­je nu­ro­do­ma: § 8. Drau­gi­jos vei­ki­mo plo­tas yra Lie­tu­vos Res­pub­li­ka. Vei­ki­mo cen­tras – Bir­žai. Šią (1931 12 03) datą laikome Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių I-ojo suvažiavimo data.

1932 m. ko­vo 2 d. Ža­ga­rė­je (Joniškio raj.) ir Ver­gė­niš­kių km. (Ra­sei­nių apsk.) įku­ria­mos ben­druo­me­nės, tu­rė­ju­sios EKD sky­rių sta­tu­są.

Nuo 1935 m. Biržų EKD pastangomis lei­džia­mas mė­ne­si­nis laik­raš­tis Evan­ge­li­jos švie­sa.

1937 m. birželio 6 d. įvyko II-asis Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių suvažiavimas, tuomet vyko Lietuvos Ev. Krikščionių draugijos 25 metų sukaktuvių šventimas.

1940 me­tais, Lie­tu­vai at­ga­vus Vil­niaus kraš­tą, Vil­niaus Evan­ge­li­kų krikš­čio­nių pa­ra­pi­ja nu­spren­dė įsi­jung­ti į Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų krikš­čio­nių cen­trą Bir­žuo­se ir tų metų sausio 16 d. Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių III-iajame suvažiavime tampa Draugijos nare.

1989 m. rug­sė­jį, pra­si­dė­jus tau­tos at­gi­mi­mui, sek­mi­nin­kų ben­druo­me­nės pa­si­trau­kė iš TSRS Evan­ge­li­kų krikščionių bap­tis­tų są­jun­gos.

1989 m. rugpjūtį vykusiame IV-ąjame Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių suvažiavime buvo išrinkta Lietuvos ETK presbiterių taryba ir vyriausiuoju Lietuvos ETK presbiteriu išrinktas Ivan Panko. Buvo patvirtinta pirmoji trumpo tikėjimo išpažinimo redakcija.

1989 m. įkur­ta Pas­to­rių ren­gi­mo mo­kyk­la, vė­liau iš­au­gu­si į Vil­niaus te­olo­gi­jos ko­le­džą. 1995 m. duris atvėręs Vilniaus teologijos koledžas iki šios dienos (2018 m.) tarnystei Viešpačiui paruošė 340 studentų.

1991 m. įre­gist­ruo­ta Lie­tu­vos Respublikos evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių są­jun­ga (LRETKS), ku­rią su­da­rė Bir­žų, Kė­dai­nių, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio ir Vil­niaus Baž­ny­čios; taip atkurtas normalus sekmininkų Bažnyčių bendravimas. Šios bažnyčios buvo aktyvios naujų bažnyčių steigime ir per 1991 – 2003 m. laikotarpį buvo įsteigta dar 15 bažnyčių.

2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungai suteikė valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą.

Šią dieną Sąjungoje yra 23 bažnyčios, apjungiančios apie 1500 tikinčiųjų, kuriems tarnauja 21 pastorius, 40 diakonų ir 205 tarnautojai.