Lietuvos teritorijoje vyriausybė  paskelbė karantiną iki balandžio 27 d. 24.00 val. 

Vienas iš Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimo (2020 kovo 14 d. Nr. 207, Vilnius) dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje punktų tiesiogiai susijęs su bažnyčių susirinkimais:  

5. Rekomenduoti visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų.”  

Atsižvelgiant į vyriausybės rekomendacijas, Pastorių Taryba nusprendė iki nurodyto termino (2020 m. balandžio 27 d.) atšaukti visus sąjungos ir tarpbažnytinius renginius.

 Rekomenduojame vietinių sąjungos bažnyčių vadovams:

1. Atšaukti visus bažnyčios renginius. Pamaldų atšaukimo klausimą galutinai sprendžia vietinės bažnyčios vadovybė. Mes suprantame, kad viskas yra Dievo rankose, Jis leido šiam marui atsirasti ir Jis savo laiku jį patrauks. Bet tuo pačiu Viešpats suteikia savo žmonėms ir sveiką protą. Viešpats kalba savo tautai Izaijo 26, 20-21: „Mano tauta, eik, įeik į savo kambarius; pasislėpk valandėlę, kol praeis Jo rūstybė. Viešpats ateina iš savo buveinės bausti žemės gyventojų už jų nusikaltimus. Žemė atidengs ant jos pralietą kraują ir nebeslėps nužudytųjų.“

2. Karantino laikotarpiu bažnyčių pastorius ir tarnautojus prašome rasti alternatyvius būdus patarnauti tikintiesiems nuotoliniu būdu – pamaldų transliacija, atlikti tikinčiųjų sielovadą telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis. Suprantama, kad yra atvejai, kai lankymas yra būtinas – malda už ligonius arba laidojimo pamaldos. Jei bažnyčia neturi galimybės transliuoti pamaldų, pastorius pasiūlo žmonėms kitų sąjungos bažnyčių transliacijų nuorodas. Prašymas vykdančių transliacijas bažnyčių pastorius pasidalinti su sąjungos raštine, kad galėtume visoms bažnyčioms pranešti apie tai.  

3. Žmonės raginami vengti artimo kontakto su šalia esančiais. Susilaikoma nuo sveikinimo pabučiavimu ir paduodant ranką, tokiu būdu rūpinamės savo ir kitų sveikata. Rekomenduojame susilaikyti nuo susibūrimų, vaišių.  

4. Bažnyčių patalpos turi būti aprūpintos visomis higienos ir dezinfekavimo priemonėmis pagal valstybinių institucijų reikalavimus.

 5. Esame Kristaus tarnai, pašaukti liudyti Kristų ne tik žodžiais, bet ir darbais. Todėl raginame bažnyčias pagal galimybes patarnauti pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms apsirūpinti maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis. 

6. Kviečiame visas sąjungos bažnyčias karantino laikotarpiu apsijungti maldai 19.00 – 20.00 val. savo namuose. 

Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmones, už karalius ir visus vyresnybėje esančius, idant galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą“ (1 Timotiejui 2, 1-2).

Maldos temos:

 – Užtarkime visus žmones Lietuvoje ir visame pasaulyje, te Viešpats suteikia atgailą bei parodo gailestingumą gelbėdamas nuo pikto.

– Ypatingai užtarkime pagyvenusius, silpnos sveikatos žmones, medicinos darbuotojus, farmacininkus, kad būtų apsaugoti nuo virusų.

– Malda už Lietuvos valdžias, kad Viešpats suteiktų jiems išminties priimant teisingus sprendimus šiuo pilnu iššūkių laikotarpiu.

– Malda už bažnyčią, kad Dievas suteiktų išminties bei Šv. Dvasios vedimą šiuo sudėtingu periodu išnaudoti visas galimybes Evangelijos skelbimui. 

Mūsų Viešpačiui vienam tebūna šlovė ir garbė, nes Jis yra mūsų tikroji viltis pagalba ir tvirtovė: „Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy. Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“ Juk tai jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro. Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, – po jo sparnais rasi prieglaudą. Jo ištikimybė – dengiantis skydas.“ (Psalmynas 91, 1-4)

Vyskupas Rimantas Kupstys