Lietuvos evangelinių krikščionių bažnyčių kreipimasis

2022-06-21

Vilnius

Dėl Civilinės sąjungos įstatymo įteisinimo projekto

Mums, evangelikų ganytojams, svarbu, kas yra šeima:

1. Mes, įvairių konfesijų Lietuvos evangelinių bažnyčių kunigai, pastoriai ir vadovai, tikėjimu priimame Dievo apreiškimą, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą (Pradžios 1, 27). Ši tiesa yra visų žmonių prigimtinių teisių ir orumo pagrindas. Be to, Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Todėl vyriškumas ir moteriškumas ar lyčių papildomumas neatskiriamas nuo žmogiškumo esmės.

2. Esame įsitikinę, kad santuoka sujungia dviejų lyčių žmones. Ji „sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu“ (LR Konstitucija, 38 str.). Santuoka yra labai artima vyro ir moters bendrystė vardan abipusės pagalbos (Pradžios 2, 18). Jos esmę sudaro sutuoktinių meilės ryšiai, kūniška ir dvasinė vienybė bei atvirumas vaikams (Efeziečiams 5, 22-31). Santuokos sandora sudaroma, kai du žmonės pažada vienas kitą mylėti ir prisiekia būti ištikimi. Santuoka yra nuostabus Dievo duotas būdas atspindėti dieviškos Trejybės vienybę ir įvairovę.

3. Pritariame LR Konstitucijos 38 straipsnio teiginiui, kad „šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“, kadangi iš visų pilietinių institucijų svarbiausia yra šeima. Kaip prigimtinė bendruomenė ji yra pirmesnė už valstybę ir nėra įstatymų leidėjų kūrinys. Atmetame, kaip iš esmės klaidingą nuomonę, kad šeima yra tai, ką žmogus subjektyviai laiko šeima, nes toks reliatyvizmas ardytų visuomenės pagrindus. 

4. Žinome, kad šeima yra platesnė sąvoka nei santuoka, tačiau nesutinkame, kad bet kokia žmonių sąjunga, pagrįsta emociniu ryšiu, pagalba ir tarpusavio atsakomybe, laikytina šeima. Santykių kokybė nėra pakankama sąlyga nustatyti, kas yra šeima. Šeima kildinama iš santuokos ir atsiranda jos įžadų pagrindu. Todėl ir nemanome, kad tos pačios lyties pora taip pat yra šeima. 

5. Tvirtiname, kad visų pasaulėžiūrų, tikybų ir lytinių orientacijų šalies gyventojai yra lygiateisiai piliečiai. Vis dėlto neigiame, kad egzistuoja teisė į bet kokių bendro gyvenimo būdų viešą pripažinimą ir valstybės paramą. Nemanome, kad lytiniai santykiai tarp tos pačios lyties žmonių turėtų būti gerbiami panašiai kaip vyro ir moters santuoka, nes jie morališkai smerktini. Vyro ir moters bei jų vaikų šeima iš prigimties yra kitokia nei tos pačios lyties pora. Neteisinga jas įstatymais sulyginti, vienodai remti ir skatinti.

6. Sveikiname meilę, atjautą ir pagarbą visuose žmonių santykiuose. Taip pat pabrėžiame, kad visi žmonės yra nusidėjėliai ir visiems reikia Dievo malonės. Nemanome, kad dėl santykių kokybės heteroseksualių ir homoseksualių porų gyvenimas kartu nesusituokus būtų morališkai pateisinamas, nes Biblija draudžia bet kokius nesantuokinius lytinius santykius. Ir heteroseksualių žmonių poros, ir homoseksualūs žmonės turi paklusti Dievo valiai ir gyventi taip, kaip nurodyta Jo Žodyje. Priimame iššūkį tiesos ir gailestingumo vedami geriau ir įtikinamiau mokyti santuokos esmės bei privalumų.

7. Pripažįstame, kad įvairių ne santuokoje kartu gyvenančių žmonių praktines problemas būtina teisiškai išspręsti. Raginame vienos lyties porų santykius sureguliuoti ne per šeimos teisinius santykius, bet kitais pagrindais. Pastebime, kad siūlomos civilinės sąjungos sudarymo principai ir sąlygos iš esmės kopijuoja monogaminės šeimos, sudaromos santuokos būdu, principus ir sąlygas. Pavyzdžiui, civilinę sąjungą sudarę partneriai įgyja tas pačias asmenines neturtines ir turtines teises, kurias turi ir sutuoktiniai; įregistravęs civilinę sąjungą ir jos nenutraukęs asmuo negali sudaryti santuokos ar įregistruoti civilinės sąjungos su kitu asmeniu. Atkreipiame dėmesį į faktą, kad civilinė sąjunga iš esmės būtų dar vienas šeimos teisinių santykių kūrimo būdas, kurio LR Konstitucija nenumato, ir kuriuo išeinama už prigimtinės šeimos ribų. Esame susirūpinę, kad siūlomu civilinės sąjungos įstatymu siekiama diegti santuoką imituojančią partnerystę ir kad tokiu būdu gali būti pakeista šeimos samprata teisėje.

8. Bijome, kad bus paimtas pavyzdys daugelio valstybių, kuriose, praėjus tikram laikui  po tos pačios lyties civilinės sąjungos ar partnerystės priėmimo, buvo įteisinta ir tos pačios lyties santuoka. Iš istorijos žinome, kad lengviausias būdas sugriauti visuomenę yra išardyti jos pamatą – šeimą. Todėl dabar prieštaraujame bandymams kartu gyvenantiems nesusituokusiesiems suteikti šeimos statusą. Primename, kad santuoka nėra sutartis, kurią, sutuoktiniams sutarus, būtų galima bet kada nutraukti. Tikime, kad visos sąvokos, kurios sudaro laisvos, civilizuotos visuomenės pagrindus, kaip teisingumas, laisvė, tolerancija ir žmogaus teisės, turi aiškią nusistovėjusią reikšmę, kurią visi turime gerbti, o ne ignoruoti ar savavališkai keisti.

9. Toliau ištikimai melsimės už šalies valdovus ir valdininkus, kaip mums nurodo Šventasis Raštas (Jer 29, 7; 1 Tim 2, 1-4). Gerbsime valstybės prezidentą ir vyriausybės narius, kaip dera krikščionims ir piliečiams (1 Pt 2, 17). Bet priminsime, kad Dievas nustato, kas yra gera ir bloga, ne žmonės. Žmonėms nėra suteiktas įgaliojimas pakeisti ir praplėsti santuokos bei šeimos sampratą. 

Pagarbiai 

Laisvųjų krikščionių Bažnyčios vyskupas, Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius Artūras Rulinskas

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos (LEBBS) pirmininkas Vladimiras Sereda

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios dvasininkas Holger Lahayne

Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys

Miesto Bažnyčios vyresnysis pastorius Saulius Karosas

Bažnyčių “Ekklesia.lt” pastorius Kastytis Matulionis

Baptistų ir anabaptistų istorijos tyrimo centro vadovas, Ylakių evangelikų baptistų bažnyčios pastorius Albertas Latužis

Kauno krikščionių baptistų bendruomenės “Geroji naujiena” pastorius Artūras Pučkovas

Protestantų bažnyčios „Naujoji karta“ pastorius Vaidas Vyšniauskas

Protestantų bažnyčios „Kristaus paliepimas“ pirmininkas Arvydas Vyšniauskas

Vilniaus krikščionių bažnyčios “Vineyard” (“Vynuogynas”) pastorius Žilvinas Škulevičius

Lietuvos evangelinių krikščionių bažnyčių kreipimasis

2021-03-16
Vilnius

Dėl numatomos ratifikuoti Europos Tarybos Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo

 Pareikšdami evangelikų solidarumą su kitų tradicijų krikščionimis, viešai raštu išreiškusiais abejones dėl Stambulo konvencijos neutralumo žodžio ir sąžinės laisvei, krikščioniško tikėjimo vertybėmis pagrįstų įsitikinimų apsaugai, kurių bendra pozicija yra pateikta Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje (https://lvk.lcn.lt) pavadinimu „Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis“, tuo pačiu pateikiame savo nepriklausomą nuomonę. Mes raginame:

– Lietuvos Respublikos Seimą nepritarti minėtos konvencijos ratifikavimui be atitinkamų išlygų, sprendžiančių visuomenės susipriešinimą;

–Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą – tiesiogiai išrinktą visos visuomenės, o ne dalies politinių jėgų, atstovą – minėtos konvencijos ratifikavimo be išlygų atveju vetuoti ratifikavimui pritariantį įstatymą.

Tokia mūsų pozicija grindžiama tuo, kad Stambulo konvencijos įvairios nuostatos suponuoja galimybes, kad visuomenei, be kita ko, ilgus šimtmečius kurtai būtent krikščioniškos moralės ir sąžinės pagrindais, bus primestas abejotinas, iš esmės socialinės pertvarkos projektas, savo esme prieštaraujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir jos raide bei dvasia įtvirtintoms vertybinėms lyties bei šeimos nuostatoms.

Mes – pasirašiusieji kreipimąsi evangelinių krikščionių bažnyčių vadovai bei atstovai – raginame valstybės vadovus, Seimo narius Stambulo konvencijos pavadinime išreikštą poreikį – apsaugoti moteris nuo smurto, vykdyti smurto šeimoje prevenciją ir kovoti su juo – priimti kaip imperatyvą ir toliau daryti viską, kas įmanoma, kad būtų pašalintos tikrosios smurto artimoje aplinkoje priežastys. Tvirtai tikėdami, kad Bažnyčia irgi yra sudedamoji kultūros, formuojančios socialinį lyties vaidmenį, dalis, reiškiame pagrįstą nuogąstavimą, kad kova prieš kai kuriuos socialiai susiformavusius moterų ir vyrų vaidmenis iš tikrųjų nepavirstų kova prieš krikščionių visais laikais branginamas Šventojo Rašto tiesas. Esame susirūpinę, kad siekis panaikinti diskriminacijos būdus, grindžiamus „stereotipiniais“ moterų ir vyrų vaidmenimis, galės būti taikomas ir bažnyčių mokymui, ir jų tradicijoms [Konvencijos 12 str. 1 d.], todėl nepalaikome ideologiškų šeimos ir lyčių santykių sampratos diegimo švietimo įstaigų mokymo programose [Konvencijos 14 str. 1 d.].

Jei vis dėlto Seimas nuspręstų ratifikuoti Stambulo konvenciją, o Lietuvos Respublikos Prezidentas nuspręstų jos nevetuoti, mes raginame užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintų vertybių apsaugą.

Pagarbiai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius

Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas kun. Remigijus Matulaitis

Lietuvos krikščionių sekmininkų bažnyčios vyskupas Fiodor Bajer

Lietuvos Septintosios dienos adventistų bažnyčios prezidentas Valius Eičinas

Miesto Bažnyčios vyresnysis pastorius Saulius Karosas

Protestantų bažnyčios „Naujoji karta“ pastorius Vaidas Vyšniauskas

Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Širvys

Vilniaus krikščionių bendruomenės „Biblijos kelias“ pastorius Anatolij Dmitruk

Vilniaus bažnyčios „Kristaus paliepimas“ pastorė Olga Vyšniauskienė

Kauno evangelikų krikščionių baptistų bažnyčios pastorius Vladimiras Sereda

Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ Tarybos pirmininkas Artūras Pučkovas

Kėdainių Krikščionių Baptistų Bendruomenės vadovas/pastorius Evaldas Liebus